Thánh Thể & Đời Sống Thánh Hiến

Chúng ta đang ở trong Năm Thánh Thể. Do đó hôm nay tôi muốn nói về mối liên hệ giữa Thánh Thể và đời sống thánh hiến.  Việc tìm hiểu này sẽ dựa vào các công thức Thánh lễ trong Sách Lễ Rôma và Nghi thức Khấn Dòng trong Thánh Lễ.
            Từ việc tìm hiểu này người thánh hiến sẽ có được một lòng yêu mến Thánh Thể rút ra từ chính phụng vụ Thánh lễ và nghi thức khấn dòng đã làm cho họ trở thành người thánh hiến cho Thiên Chúa. Và mỗi ngày khi tham dự Thánh Lễ, họ sẽ cảm nghiệm được hồng ân Thiên Chúa ban cho họ từ Thánh Thể, đồng thời sẽ làm cho họ sống trọn vẹn hơn ơn thánh hiến của mình nhờ Thánh Thể. Như vậy chúng ta nói về và tìm hiểu tu đức Thánh Thể từ chính việc thánh hiến của mình.

I.  CÁC CÔNG THỨC THÁNH LỄ TRONG SÁCH LỄ RÔMA

Mở Sách lễ Rôma, chúng ta thấy đời sống thánh hiến được lưu ý một cách khá đầy đủ trong toàn bộ sách cử hành Thánh lễ. Điều này được nhận ra qua các công thức cử hành Thánh lễ liên hệ tới việc một tín hữu thánh hiến cho Thiên Chúa.

     • Trong Sách lễ Rôma, trong số các thánh lễ trong đó có cử hành một bí tích hay một phụ tích, chúng ta có những công thức sau đây:
      - Thánh lễ khi cử hành Nghi thức chúc phong viện phụ và viện mẫu (Sách lễ Rôma, tiếng Việt Nam, ấn bản năm 1992, tr. 862-863 = SLR).
       - Thánh lễ trong Nghi thức thánh hiến Trinh nữ (SLR, tr. 864-867).
       - Thánh lễ khi tuyên khấn lần đầu (SLR, tr. 868-869).
       - 2 Thánh lễ khi tuyên khấn trọn đời (SLR, tr. 869-877).
       - Thánh lễ khi lặp lại lời tuyên khấn (SLR, tr. 878-879)
       - Thánh lễ Ngân khánh, Kim khánh khấn dòng) (SLR, tr. 879-880).
     • Trong số các Thánh lễ cầu theo các nhu cầu đặc biệt, chúng ta có các công thức sau đây:
      - Thánh lễ cầu cho tu sĩ (SLR, tr. 912-913).
      - Thánh lễ xin ơn gọi làm tu sĩ (SLR, tr. 913-915).
     • Trong số các Thánh lễ cầu hồn, chúng ta có một lời nguyện nhập lễ cầu cho tu sĩ đã qua đời (SLR, tr. 1023).
     • Trong số các lễ chung, chúng ta có 4 công thức “Phần chung các Thánh trinh nữ” (SLR, tr. 804-807, 4 công thức)
     • Hai công thức Thánh lễ khi kính cách thánh Tu sĩ (SLR, tr. 815-818).
     • Trong Phần Nghi thức Thánh lễ chúng ta có một Kinh tiền tụng dùng trong các thánh lễ kính các thánh trinh nữ và các thánh tu sĩ (SLR, tr. 469).
     • Ngoài ra chúng ta có rất nhiều thánh tu sĩ được mừng kính   trong Lịch chung của Giáo Hội, như:       - Thánh Basilio (2-1, ẩn tu); thánh Raumunđô (7-1, dòng Đa minh); Thánh Antôn, viện phụ (17-1); thánh nữ Angela Merici, đồng trinh (27-1, dòng III Phanxicô, lập dòng Ursulines); thánh Tôma (28-1, Đaminh); thánh Gioan Bosco (31-1, Salesien). . . . . Xin coi phần phụ lục dưới đây.
            Như vậy đời sống thánh hiến là lò đào tạo đời sống thánh hiến qua suốt dòng lịch sử của Giáo Hội, từ đầu cho tới nay. Thánh lễ là nguồn chính gợi nên sự thánh thiện và giúp sống thánh thiện, ngoài ra còn có các lời khuyên phúc âm và đăẻ sủng của mỗi dòng, là những hướng dẫn, trợ giúp, con người thánh hiến nên thánh.
     • Trong Kinh cầu các thánh, chúng ta thấy có tên rất nhiều thánh tu sĩ.

II. NGHI THỨC KHẤN DÒNG TRONG THÁNH LỄ

Khi nói về tu đức Thánh Thể và đời sống thánh hiến, chúng ta cũng cần nói tới các nghi thức khấn dòng cử hành trong Thánh lễ. Như thế, các tu sĩ sẽ kín múc lấy từ Thánh thể nguồn sống thánh thiện trong từ chính Nghi thức khấn dòng mà họ đã cử hành, khi khấn tạm, hay khấn trọn đời, hay khi nhắc lại lời khấn, hoặc mừng 25, 50 khấn dòng; nhưng có khi không lưu ý tới để tìm hiểu và từ đó đào sâu trong cuộc đời của họ.
            Ngày 2.2.1970, Bộ Phụng tự công bố Sách nghi thức khấn dòng, cho toàn thể Giáo hội. Đây là một điều mới lạ trong tủ sách phụng vụ và Sách Nghi thức này đã được soạn thảo do chỉ thị của Công đồng Vaticanô II (xc. Hiến chế về  Phụng Vụ, s. 80). Vì từ trước đến giờ mỗi dòng nhận lời khấn của các phần tử của mình theo một nghi thức riêng của dòng mình. Bây giờ Công đồng đã cho các chỉ thị như sau:
     • phải soạn ra một Nghi thức khấn dòng, ngoài Nghi thức thánh hiến các trinh nữ vẫn có;
     • Nghi thức này giúp cho có sự thống nhất trong Giáo hội về việc khấn dòng;
     • Nghi thức phải đơn sơ, và xứng đáng, nghiêm trang;
     • Các dòng có thể thích nghi theo nhu cầu của dòng mình;
     • Khi khấn dòng, nên cử hành trong thánh lễ.

            Chúng ta sẽ lần lượt nói về các điểm sau đây:

  1. Nghi thức khấn dòng
            Ngày 2 tháng 2 năm 1970, Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, Bộ Phụng tự đã công bố Sách Nghi thức Khấn Dòng (Ordo Professionis Religiosae = NTKD) . Sách Nghi thức này được công bố trong bối cảnh của toàn thể công cuộc cải tổ Sách Lễ Rôma và cách sách cử hành bí tích và phụ tích.
            Sách Nghi thức khấn dòng gồm có các phần chính sau đây:
     • Phần nhập đề tổng quát (Praenotanda = NĐ),
     • Nghi thức Khấn dòng (Ordo professionis)
     • Nghi thức Tuyên Hứa (Ritus Promissionis)
     • và Phần Phụ Lục (Appendix).

  a) Phần Nhập đề tổng quát
            Cũng như các sách nghi thức khác, Sách Nghi thức khấn dòng trình bày về bản tính và giá trị, ý nghĩa của đời sống tu trì . Người tín hữu dâng mình phục vụ Chúa và Giáo hội qua những cấp bậc nào; khi khấn dòng, có thể cử hành công thức Thánh Lễ nào; và sau cùng, mỗi Hội dòng có thể thích nghi hoặc phải thích nghi trong nghi thức khấn dòng của Dòng mình như thế nào.

  b) Nghi thức khấn dòng (NTKD)
            Nghi thức khấn dòng gồm có hai phần: Nghi thức dành cho nam tu sĩ và Nghi thức dành cho nữ tu sĩ. Nghi thức khấn dòng gồm có những giai đoạn sau đây:
     • Nghi thức khởi đầu trong đời sống tu trì ;
     • Nghi thức khấn tạm;
     • Nghi thức khấn trọn đời;
     • Việc nhắc lại lời khấn;
     • Các bản văn kinh thánh và các kinh được xử dụng trong khi cử hành nghi thức khấn dòng.
           
       Nghi thức khởi đầu trong đời sống tu trì (Initiatio vitae in instituto)
            Nghi thức này được cử hành trong hết các dòng tu khi một người vào nhà tập theo giáo luật. Ngày xưa trong nghi thức này, người ta trao cho các ứng sinh một áo dòng. Nhưng ngày nay, thì Bộ tu sĩ đã đồng ý để việc trao áo dòng này được thực hiện khi tuyên khấn, và chiếc áo dòng có ý nghĩa như một việc thánh hiến . Đàng khác trao áo dòng trong nghi thức tuyên khấn các lời khuyên phúc âm cũng cho thấy tính cách trưởng thành của ứng sinh, đã tìm hiểu ơn gọi, đặc sủng dòng tu mình chọn lựa và đã xác tín về quyết định đi theo Chúa trong Dòng này.
            Đặc tính của nghi thức vào nhà tập phải hết sức đơn sơ, cử hành trong vòng sinh hoạt của cộng đoàn mà thôi (NĐ, số 4; NTKD, I, 3); Nghi thức được cử hành trong một buổi cử hành Lời Chúa. Ngày xưa trong hết các Dòng tu, thời gian bắt đầu nhà tập được cử hành rất trọng thể.

       Nghi thức tuyên khấn tạm, hoặc khấn lần đầu
            Sau thời gian nhà tập, ứng sinh tuyên khấn lần đầu các lời khuyên phúc âm trong một nghi thức phụng vụ. Với lời tuyên khấn này, các ứng sinh biểu lộ một sự gắn bó hơn với Chúa Kitô trong con đường đi theo Ngài (Sequela Christi). Nghi thức này có thể cử hành trong một Thánh lễ, nhưng không nên có điều gì trọng thể đặc biệt (NĐ, s. 5). Nghi thức cũng có thể được cử hành trong một buổi phụng vụ Lời Chúa, một giờ Phụng vụ các giờ kinh, nhất là trong giờ Kinh sáng, hoặc Kinh chiều . . .
            Nghi thức khấn dòng được nối kết với Nghi thức cử hành Thánh lễ qua những lễ nghi sau đây:
     • qua cuộc kiệu vào nhà thờ: các ứng sinh và giám sư cùng nhập đoàn kiệu vào nhà thờ
     • trong phần phụng vụ Lời Chúa
     • trong Lời nguyện chung
     • trong phần dâng lễ vật
     • trong nghi thức trao ban bình an
     • trong nghi thức rước lễ
            Về biểu hiệu khấn tạm cho thấy bản tính và tinh thần của mỗi dòng, chúng ta thấy có việc trao Sách luật và áo dòng (nữ tu, thì trao khăn đội đầu, NTKD, II, s. 36). Cũng có thể thêm một vài biểu hiệu khác, nhưng phải hết sức đơn giản.

       Nghi thức khấn trọng thể hay khấn trọn
            Nghi thức này được soạn thảo và cử hành một cách trọng thể. Hiến chế về phụng vụ, số 80, thì khuyên là nên cử hành trong một Thánh lễ.
            Ngày xưa việc khấn trọn được cử hành ở các phần khác nhau của Thánh Lễ: như giữa các bài đọc (như trước câu cuối cùng của ca tiến cấp), hoặc sau khi đọc phúc âm, hoặc trước khi dâng bánh rượu, như trước khi rước lễ. Tục lệ khấn trước khi rước lễ có từ thế kỷ 16 trong một số dòng. Nhưng trong Sách Nghi thức khấn dòng công bố năm 1970, thì truyền không nên khấn trọn vào lúc này.
            Ngày nay Nghi thức khấn trọn được cử hành sau khi đọc Phúc âm. Điều này mang ý nghĩa là:
     • bài giảng liên kết với việc khấn dòng;
     • như vậy sẽ hòa hợp với các nghi thức liên hệ tới một người, như truyền chức thánh, thánh hiến trinh nữ, chúc lành viện phụ và viện mẫu;
     • khấn sau Phúc âm như vậy, Nghi thức cử hành Thánh lễ sẽ bớt bi xáo trộn; sau đó tân khấn sinh sẽ lên dâng bánh và rượu;
Nghi thức khấn dòng liên kết với Nghi thức cử hành Thánh lễ như sau:
     • trong cuộc kiệu mở đầu thánh lễ: các ứng sinh, Giám sư;
     • trong phần phụng vụ Lời Chúa;
     • trong bài giảng
     • trong khi đọc kinh cầu các thánh. Kinh này thay thế cho Lời nguyện chung, hay lời nguyện tín hữu;
     • Hôn ban bình an với các phần tử của cộng đoàn, khi cộng đoàn đón tiếp tân khấn sinh vào trong cộng đoàn;
     • Khi dâng lễ vật: một vài tân khấn sinh đem của lễ lên bàn thờ;
     • Khấn sinh ra về cùng với việc cho cộng đoàn ra về.

  c) Cơ cấu Nghi thức khấn dòng
            Cơ cấu Nghi thức khấn dòng được thể hiện như sau:
     • Gọi ứng sinh: do phó tế hay giám tập
     • Bài giảng rút ra từ các bài sách thánh vừa đọc để trình bày ơn gọi và đời sống tu trì
     • Khảo hạch: có 4 câu hỏi được xếp đặt như sau:
   - Câu hỏi I: liên hệ giữa bí tích rửa tội và đời thánh hiến;
   - Câu hỏi II: về 3 lời khuyên phúc âm;
   - Câu hỏi III: nét tiêu biểu của đời thánh hiến: sống bác ái;
   - Câu hỏi IV: hoạt động tông đồ trong đời thánh hiến.
     • Kinh cầu các thánh: chuẩn bị khấn dòng, kêu cầu ơn trợ giúp cho các ứng sinh trong việc trọng đại này;
     • Khấn dòng: tột đỉnh của nghi thức khấn dòng. Gồm các yếu tố sau đây:
   - đọc công thức khấn;
   - trước mặt mọi người;
   - công thức khấn được Bộ Tu sĩ phê chuẩn;
   - công thức khấn này được chính ứng sinh viết tay;
   - ứng sinh ký vào bản công thức khấn;
   - đặt trên bàn thờ sẽ dâng hy tế thánh thể
   - hát bài “Xin Chúa nhận con, Lạy Chúa (Suscipe me, Domine, hay một bài hát tương tự) nói lên niềm vui tận hiến, hy vọng chắc chắn nơi Chúa sẽ giúp thực thi các điều đã khấn hứa.
     • Kinh thánh hiến: làm trọng thể việc tuyên khấn. Sách Nghi thức khấn dòng ghi 4 Kinh thánh hiến: hai cho nam tu sĩ, 2 cho nữ tu. Kinh này thường trình bày các tư tưởng sau đây:
   - lịch sử cứu rỗi: nhìn đời thánh hiến trong lịch sử cứu rỗi trong Cựu ước qua các chứng từ trong tiên tri, các Giáo phụ, các tác giả trong Giáo hội nói ra: tất cả đều hướng về Chúa Cha;
   - lịch sử cứu rỗi qua Ngôi Lời nhập thể;
   - lịch sử cứu rỗi qua Giáo Hội;
   - vai trò Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai đến trong thế gian và trong đời sống người thánh hiến;
   - xin ơn cho tân khấn sinh.
     • Trao các biểu hiệu khấn dòng trọn đời: có việc trao nhẫn cho nữ tu, như là hôn thê của Chúa Kitô. Nam tu không có nghi thức này;
     • Sau cùng là việc nhận khấn sinh vào cộng đoàn.

  d) Việc nhắc lại lời khấn
            Có hai cách nhắc lại lời khấn:
     • Việc nhắc lại lời khấn có tính cách luật buộc: có nghi thức riêng;
     • Việc nhắc lại lời khấn theo lòng sốt sắng: làm trong dịp  mừng 25, 50 năm khấn dòng; hoặc nhắc lại theo lòng sùng mộ cá nhân, một ngày, trong tuần, hay các dịp lễ lớn.

  g) Các bản văn Kinh thánh và kinh nguyện khác
            Ngoài ra Sách Nghi thức khấn dòng còn có những chỉ dẫn về các bài đọc sách thánh hoặc các bản văn khác dùng khi cử hành nghi thức khấn dòng.
            Về các bài đọc sách thánh, chúng ta nhận thấy tầm quan trong của phần này, vì nó nằm trong chiều hướng chung khi cử hành phụng vụ, đó là phải có nhiều bài đọc sách thánh và việc thay đổi các bài sách thánh này (xc. Hiến chế Phụng Vụ, số 24). Các bài đọc sách thánh có một tầm mức quan trọng, vì cho thấy nhờ sự soi sáng của Lời Chúa, mà tín hữu được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, họ chấp nhận sống đời thánh hiến cho Thiên Chúa theo gương Chúa Giêsu nghèo khó, trong sạch và vâng lời. Các bài sách thánh này ghi lại các ơn gọi trong Cựu Ước và trong Tân Ước, như ơn gọi của Abraham, của Samuel, của Elia, của Elisê, . . . nhờ đó mà ý nghĩa của đời sống thánh hiến được nhận ra một cách rõ ràng hơn. Ngoài ra, các bài đọc sách thánh này cũng cho thấy chỗ đứng của đời thánh hiến trong lịch sử cứu rỗi. Nên để người khác đọc bài sách thánh, và các ứng sinh nghe, vì đó là sứ điệp của Chúa, lời mời gọi của Chúa gửi tới cho họ, và trong thời gian sắp tới họ đáp lại lời kêu gọi của Chúa qua việc tuyên khấn của họ.

  h) Nghi thức tuyên hứa
            Huấn thị Renovationis Causam, ngày 6-1-1969, do Bộ Tu sĩ công bố, cho việc tuyên hứa có một giá trị pháp lý trong một số dòng tu. Lời hứa này được thực hiện trong một thời gian trước khi khấn trọn đời. Đây không phải là lời tuyên khấn.
            Có ba mẫu lễ nghi cử hành việc tuyên hứa:
     • Lễ nghi tuyên hứa cử hành trong Phụng vụ Lời Chúa: tự do chọn bài đọc sách thánh và các lời kinh, các nghi thức khác.
     • Lễ nghi tuyên hứa cử hành trong một giờ Kinh Phụng Vụ, như giờ Kinh Sáng, Kinh Chiều. Việc này cho thấy lời hứa được cử hành như một lời ca tụng Thiên Chúa. Rất được khuyến khích xử dụng.
     • Lễ nghi tuyên hứa cử hành trong Thánh lễ. Điều này có ý nghĩa là nhờ sức mạnh của Thánh lễ mà Chúa sẽ ban cho tu sĩ nhiều ơn phong phú để chu toàn lời đã hứa.

  i) Phần phụ lục
            Phần phụ lục gồm 4 công thức Thánh Lễ.
     • Hai công thức Thánh lễ dùng khi khấn dòng
     • Hai công thức Thánh lễ dùng khi nhắc lại lời khấn.

  2. Nhận xét về nghi thức khấn dòng:
            Khi tìm hiểu Sách Nghi thức Khấn dòng mới, do Công Đồng Vaticanô II công bố, chúng ta nhận ra mấy lưu ý sau đây:
     • Có sự tham dự của giáo dân: Họ cũng được coi như người  chứng kiến hành động thánh hiến của tu sĩ, chứ không phải nguyên cộng đoàn mà thôi. Ho tiếp nhận hồng ân Thiên Chúa ban cho Giáo hoội, cho cộng đoàn địa phương.
     • Nếu chữ đỏ cho phép thì hãy cử hành thánh lễ có nghi thức khấn dòng, với lời nguyện riêng và các bài đọc sách thánh được chọn cho dịp này. Trong những ngày không được phép cử hành Thánh lễ khấn dòng, thì có thể đọc một bài đọc sách thánh liên hệ tới việc khấn dòng.
     • Lễ nghi khấn dòng được cử hành sau Phúc âm.
     • Lễ nghi khấn dòng được cử hành tại ghế đặt cho vị chủ sự ở trước bàn thờ. Vì thế các nữ đan sĩ cũng được phép ra khỏi tấm màn che để cử hành việc khấn dòng.
     • Cơ cấu lễ nghi khấn dòng gồm các phần chính: gọi tên, xin khấn, bài giảng, khảo hạch, tuyên khấn, kinh thánh hiến (khi khấn trọn đời), trao các biểu hiệu của dòng, khăn đội đầu (cho nữ tu), trao Sách Luật, Hiến Pháp, trao nhẫn (cho nữ tu khấn trọn đời), và thánh lễ. Có Lời Cầu đặc biệt cho tân khấn sinh trong Kinh Nguyện Thánh Thể (trong lễ nghi khấn trọn đời).
     • Sách Nghi Thức Khấn Dòng được soạn để có thể thích nghi theo mỗi dòng để cho thấy linh đạo, đặc sủng, đời sống của mỗi dòng.

III. LỊCH SỬ NGHI THỨC KHẤN DÒNG

Trong lịch sử phụng vụ, người ta không thấy có Sách Nghi Thức Khấn Dòng chung cho toàn thể Giáo hội, mà chỉ thấy có Sách Nghi thức Chúc lành Viện phụ và Viện mẫu, Sách Nghi thức Thánh hiến các Trinh nữ.
            Khởi đầu việc tu trì bên Đông phương, được thực hiện theo tính cách cá nhân, đó là các vị ẩn sĩ trong rừng bên Ai Cập. Các ngài tìm đường kết hợp với Chúa thân mật hết sức có thể. Sang thế kỷ thứ IV, việc tu trì mang tính cách cộng đồng với con số đông hơn, như cộng đoàn của thánh Antôn được thành hình.  Thánh Pacômiô được coi như là thày dạy và người làm ra luật dòng về sau.
            Bên Tây phương, vào thế kỷ thứ VI, định chế dòng tu mới bắt đầu cách rõ ràng với Thánh Biển đức người thành Norcia, trung Italia (qua đời năm 547), với Bộ luật các đan viện (Regula monasteriorum).

   1. Truyền thống Biển đức

            Vào những thế kỷ này, Nghi thức khấn dòng thường được thấy ghi trong các lễ nghi riêng của mỗi hội dòng, để dùng khi nhận các ứng sinh vào dòng của mình, theo như chỉ dẫn của Hiến pháp, tập tục của Dòng mình. Trong Dòng Biển Đức, chúng ta thấy có chương thứ 58 của Sách Luật Dòng Benedictô (Bộ luật các đan viện (Regula monasteriorum). Trong Dòng Đa Minh, có sách Processionale như là sách gồm các kinh, lễ nghi riêng của Dòng. Và các nghi thức này mang tính cách pháp luật nhiều hơn là phụng vụ. Vai trò của viện phụ, viện mẫu quan trọng hơn vai trò của giám mục và linh mục cử hành phụng vụ.
            Vì thế Công đồng chung Vaticano II đã muốn có một Nghi thức khấn dòng cho toàn thể Giáo Hội và sau đó mỗi hội dòng có thể thích nghi theo linh đạo, tập tục riêng của mình.
            Chương 58 của Luật Biển Đức có ghi lại một số nghi thức liên hệ tới việc nhận một ứng sinh vào trong cộn đoàn đan viện. Sau này các Dòng khác đã theo nghi thức này mà soạn nghi thức khấn dòng cho Dòng mình.
            Theo Luật Biển đức, việc một ứng sinh bỏ đời sống ngoài đời để chấp nhận sống trọn vẹn phục vụ Chúa qua việc khấn vâng lời và khiết tịnh trong một đan viện, là một hành động quan trọng, bất đầu một đời sống mới và có ý nghĩa là một việc thay đời cả đời sống của họ, nên mang tính cách hết sức quan trọng.
            Việc khấn này được coi như là phép rửa thứ hai. Vì thế để có thể khấn dòng, thì như các dự tòng trước khi chịu phép rửa tội, ứng sinh cũng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, được huấn luyện và học hỏi, cũng như cấm phòng.  Việc chuẩn bị trước khi khấn dòng, nhằm khía cạnh tu đức, trí thức, luân lý, qua việc học hỏi luật dòng, tinh thần dòng, và thực tập các nhân đức, và như vậy việc khấn dòng sẽ có tính cách ý thức và tự nguyện. Điều này được thánh Biển Đức nói như sau: “Đây là luật mà con muốn chiến đấu dưới đó; nếu con có thể giữ được luật này, thì con hãy bước vào; nếu con không thể giữ được nó, thì con tự do rút lui” (Luật các đan viện, chương 18).
            Tại đan viện Montecassino (miền trung Italia), các câu tra hỏi tính cách tự do của ứng sinh, được sáng tác giống như khi một người chịu phép rửa tội, và mang mang tính cách nói lên việc từ bỏ:
   H. Các con hãy nói ra, xem các con có muốn từ bỏ đời và các điều phù vân của nó không?
   Đ. Chúng con muốn.
   H. Chúng con có muốn canh tân đời sống không?
   Đ. Chúng con muốn.
   H. Chúng con có muốn khấn đức vâng lời không?
   Đ. Chúng con muốn.
            Và sau khi xác nhận ứng sinh xứng đáng với đời sống tu trì, thì người ta cử hành nghi thức khấn dòng trước mặt mọi người trong cộng đoàn. Không thấy nói tới việc khấn dòng trong Thánh lễ, nhưng về sau người ta thấy việc viện phụ phải cử hành thánh lễ và chúc lành cho đan sĩ mới. Việc chúc lành có thể làm ở những lúc khác nhau trong thánh lễ, như lúc đầu lễ (tại dòng ổ Cluny, ở Farfa), hoặc giữa bài thánh thư và phúc âm; hoặc trong lúc dâng lễ vật (dòng Biển đức, dòng Certosini).
            Nghi thức khấn dòng có 4 tác động khác nhau:
     • Đọc lời hứa sống và trung thành trong đan viện với sự vâng lời viện phụ.
     • Trao đơn xin khấn bảo đảm cho lời hứa trên đây, với việc ký tên.
     • Trao áo dòng.
     • Lời nguyện chúc lành. 
            Lời hứa được đọc như sau: “Nhân danh Chúa. Con hứa từ nay trung thành sống trong tu viện . . . suốt cả đời con, theo luật Thánh Biển Đức, trước mặt Thiên Chúa và các Thiên Thần của Ngài, trước mặt Viện phụ chúng con, để hoàn toàn vâng phục những gì viện phụ truyền giữ. Chính tay con viết bản lời hứa này trước mặt các người làm chứng và con muốn giữ cách chắc chắn những điều này”.
            Nếu tu sĩ không biết việt, thì chỉ cần ghi dấu thánh giá trên bản lời hứa đã viết sẵn trước mặt một nhân viên lục sự hay một giáo sĩ.
            Rồi bản hứa này được đem lên đặt trên bàn thờ, để hiệp với Lễ dâng hy tế của Chúa và lời khấn của họ biến thành hy tế đẹp lòng Thiên Chúa.
            Sau đó tân khấn sinh hát bài “Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum. Et vivam et non confundas me ab expectatione mea”(= Xin Chúa nhận lấy con đây, theo lời Chúa hứa. Xin cho con được sống và không bị hổ ngươi vì những mong đợi của con không được thực hiện). Cộng đoàn cùng hát theo 3 lần để hiệp thông cầu nguyện.
            Sau đó hát kinh cầu các thánh. Hát kinh cầu xong, tân khấn sinh nhận áo đan sĩ, ra ngoài, bỏ áo đời và mặc áo của đan sĩ Biển đức. Rồi trở lại nhà thờ và được tuyên xưng là đan sĩ.  Viện phụ đọc như sau: “Con hãy từ bỏ con người cũ cùng với mọi việc làm của nó, và hãy mặc lấy con người mới được dựng nên theo ý Thiên Chúa trong công chính và thánh thiện do chân lý”.
            Trong suốt 7 ngày, tân đan sĩ phải đội mào, giống như tân tòng mặc áo trắng 7 ngày cho tới Chúa Nhật thứ II Phục sinh.
            Sau đó tân đan sĩ sẽ được viện phụ chúc lành và nhận vào đan viện. Công thức chúc lành đọc lên như sau:
            “Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa mở cửa ơn thánh của Chúa ra cho tôi tớ Chúa đây đang từ bỏ những phù hoa của thế gian, và thày chạy trốn ma quỷ để nương bóng nơi Chúa Kitô. Xin thương nhận thày  đang chạy đến với Chúa, để kẻ thù không thắng nổi thày; xin thương ban cho thày được sức mạnh dồi dào nơi bàn tay trợ giúp không bao giờ mệt mỏi của Chúa, xin bao bọc thày bằng lái chắn của đức tin, để thày được bao bọc bởi bức tườnghạnh phúc và hân hoan chạy trốn thế gian”.
            Vào thế kỷ thứ XII, thì 4 công thức chúc lành được đưa vào trong Sách nghi thức giám mục để giám mục đọc khi chủ sự lễ khấn dòng.
            Sau đó công đoàn hôn bình an tiếp nhận tân đan sĩ vào trong đan viện của mình.
            Đó là một số yếu tố chính của việc khấn dòng theo Luật của Thánh Biển Đức. Từ nghi thức này, các Dòng khác đã soạn thảo nghi thức khấn dòng cho dòng của mình.

IV. TU ĐỨC THÁNNH THỂ VÀ ĐỜI THÁNH HIẾN

Sau khi đã trình bày những điểm rút ra từ Sách Lễ Rôma liên hệ tới đời sống Thánh hiến và Sách Nghi thức Khấn dòng, bây giờ chúng ta nói về một nền tu đức thánh thể trong đời sống thánh hiến, hay nói kiểu khác là Lòng sùng mộ Thánh Thể nơi người thánh hiến, có nguồn gốc từ chính Thánh lễ và nghi thức khấn dòng.

  1. Một vài đặc điểm của lòng sùng mộ Thánh thể
            Trước tiên chúng ta ghi nhận một số đặc điểm của lòng sùng mộ thánh thể nơi người tu sĩ, như sau:
   - Nó có nguồn gốc từ phụng vụ, tức là từ hai Sách phụng vụ vừa nói trên đây, và được nuôi dưỡng bằng phụng vụ (xc. Perfectae caritatis, số 6).
   - Nó luôn gợi hứng cho tu sĩ những sinh lực mới và hình thức mới, vì trong đời sống dòng tu, người tu sĩ sẽ còn tham dự các thánh lễ trên đây và tham dự các buổi khấn dòng trong thánh lễ nhiều lần. Mỗi ngày, mỗi lần sẽ có thêm một cảm nghiệm mới về Thánh Thể, mỗi ngày sẽ dâng hiến trọn vẹn hơn cho Thiên Chúa nhờ tham dự thánh thể.
   - Việc khấn dòng và Thánh lễ có một mối liên hệ thật chặt chẽ.
   - Nó sẽ là gợi hứng cho các việc đạo đức khác về lòng sùng một Thánh thể, như chầu thánh thể, làm giờ thánh, như kiệu Mình thánh cho anh chị em đau yếu trong cộng đoàn, như khi dạy giáo lý giúp các em xưng tội rước lễ lần đầu . .

  2. Thánh lễ khấn dòng và Nghi thức khấn dòng đã nói gì về đời sống thánh hiến
            Chúng ta sẽ phân tích một số bản văn xem Thánh lễ khấn dòng và phụng vụ khấn dòng đã trình bày đời thánh hiến như thế nào.

  a) Đời thánh hiến liên hệ chặt chẽ với ơn bí tích rửa tội
            Đây là một điểm khá rõ nét trong giáo huấn của Công đồng chung Vaticanô II (xc. Giáo hội, số 44; Tu dòng, số 5). Như nói trên đây, ngày xưa việc khấn dòng được coi như việc rửa tội lần thứ II trong cuộc đan sĩ và tu sĩ.
Ngày nay điều này được khai triển trong Lời nguyện nhập lễ công thức I, Lễ tuyên khấn trọn đời: “Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho hồng ân bí tích thánh tẩy khơi dậy trong tâm hồn các tu sĩ sắp tuyên khấn đây ...”. Lời nguyện nhập lễ công thức II, lễ tuyên khấn trọn đời cũng nhắc tới như sau: “Lạy Chúa là Cha chí thánh xin làm cho ý chí của anh em (chị em) chúng con đây nên mạnh mẽ vững vàng, Chúa đã ban ân sủng cho họ qua bí tích Thánh Tẩy. Xin làm cho ân sủng này, nhờ việc tuyên khấn, gặp được điều kiện thuận lợi hơn đem lại hoa quả dồi dào  ...”.
            Còn trong Nghi thức khấn tạm, vị chủ sự hỏi ứng sinh như sau: “Các con thân mến, các con đã được nước và Thánh Thần thánh hiến cho Thiên Chúa, . . . “
            Trong Nghi thức khấn trọn đời, vị chủ sự hỏi ứng sinh như sau: “Các con thân mến, nhờ Phép rửa tội, các con đã chết cho tội, và được thánh hiến cho Chúa . . .”.
            Vậy con người thánh hiến được nhắc nhở tới ơn bí tích rửa tội và liên hệ giữa ơn này với đời sống thánh hiến. Hằng ngày họ tìm sống tận căn ơn sủng đầu tiên này qua đời sống thánh hiến của mình.

  b) Đời sống thánh hiến là một hy tế liên tục dâng lên Thiên Chúa
            Hai chữ thánh hiến cho chúng ta biết về bản tính của đời sống tu trì như là sự dâng hiến  trọn vẹn cho Thiên Chúa, sự dâng hiến tự do và hân hoan vui vẻ.
            Và đây Thánh lễ về đời thánh hiến, cũng như Nghi thức khấn dòng giúp chúng ta hiểu được điều này.
            Lời nguyện đầu lễ trong Lễ khấn lần đầu, Giáo hội cầu nguyện như sau: “Cha đã dẫn đưa những người chị em này đến chặng đường hiện tại, xin cũng ban cho họ hiến trọn cuộc đời cho Chúa mà không ngần ngại so đo”.
            Lời cầu nguyện cho tân khấn sinh trọn đời trong Kinh nguyện thánh thể III đọc như sau: “Lạy Cha xin thương đến Chị . . . ngày hôm nay tận hiến cho Cha . . .”. Trong Kinh nguyện thánh thể thứ IV, chúng ta cũng nghe đọc như sau: “Chúng con xin cha nhố đến ... Chị T. ngày hôm nay tận hiến cho Cha”.
            Còn trong Nghi thức khấn dòng cũg không thiếu những gợi ý tới ý chí dâng hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, như trong lời thẩm vấn các ứng sinh khấn trọn đời, vị chủ sự hỏi như sau: “Các con có muốn, nhờ ơn Chúa phù giúp, ôm ấp và tuân giữ trọn đời nếp sống thanh khiết hoàn hảo, vâng phục và khó nghèo mà Chúa Kitô và Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Người đã chọn không?”.

  c) Đời thánh hiến bắt nguồn từ Thánh Thể
            Chúng ta không ngần ngại nói rằng đời sống thánh hiến bắt nguồn từ Thánh Thể và được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể để tăng trưởng, kiên vững, như Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể.
            Tuy nhiên điều này được ghi nhận rõ rệt trong các Thánh lễ về đời sống thánh hiến.  Một vài ví dụ là lời nguyện hiệp lễ dịp khấn lần đầu đọc như sau: “Xin ban cho chị em chúng con nhờ đó tìm được sức mạnh tinh thần để giữ trọn những gì họ tuyên hứa và hiến dấn thân phục vụ với một tinh tâm hồn thực sự tự do” .  Lời nguyện hiệp lễ dịp khấn trọn (bản văn I) đọc như sau: “Cúi xin Cha làm cho lòng họ cháy lửa yêu mến của Chúa Thánh Thần và cho họ mãi kết hợp cùng Đức Giêsu Kitô . . .”. Hoặc lời nguyện hiệp lễ trong dịp khấn trọn đời (bản văn II) đọc như sau: “Xin cho các ân huệ Chúa vừa ban thúc đẩy chị em chúng con vừa đem hết tình yêu mến mà phục vụ Hội Thánh Chúa và xã hội loài người”. Hoặc Lời nguyện hiệp lễ dịp mừng Ngân khánh tu sĩ: “Xin ban cho chị em chúng con tìm được sức mạnh cần thiết nhờ lương thực thiêng liêng này để bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu”. 

  d) Đời thánh hiến được Thánh Thần hướng dẫn
            Các kinh nguyện thánh lễ về đời thánh hiến nói về điểm này thật rõ ràng. Chúng ta thử đọc một vài kinh sau đây. Lời nguyện hiệp lễ dịp khấn trọn (bản văn I) đọc như sau: “Cúi xin Cha làm cho lòng họ cháy lửa yêu mến của Chúa Thánh Thần và cho họ mãi kết hợp cùng Đức Giêsu Kitô . . .”. Lời nguyện trên lệ vật dịp khấn trọn đời (Bản văn II): “Xin Chúa cũng đổ tràn đầy Thần Khí Chúa trên những người Chúa đã lấy tình phụ tử mà kêu gọi sống cuộc đời ngày một hoàn hảo hơn . . .”
            Còn Kinh thánh hiến các tân khấn sinh trọn đời đọc như sau: “Vậy lạy Chúa là Cha, chúng tôi khẩn khoản nài xin Chúa ban lửa Thánh Thần xuống trên những con cái Chúa đây để nuôi dưỡng quyết định nhiệt thành mà Chúa đã khơi lên trong lòng họ”.

  e) Đời thánh hiến sống đức ái trọn vẹn và giữ ba lời khuyên phúc âm
            Về điểm này, cũng như về ba lời khuyên phúc âm, thì các bản văn thánh lễ về đời thánh hiến, cũng như nghi thức khấn dòng không thiếu những gợi ý thật ý nghĩa và sâu xa, như trong lời thẩm vấn các ứng sinh khấn trọn đời, vị chủ sự hỏi như sau: “Các con có muốn, nhớ ơn Chúa phù giúp, ôm ấp và tuân giữ trọn đời nếp sống thanh khiết hoàn hảo, vâng phục và khó nghèo mà Chúa Kitô và Đức Trinh nự Maria, Mẹ Người đã chọn không?”. Lời nguyện nhập lễ dịp khấn trọn (bản văn II) nói như sau: “Như thế cuộc đời của họ sẽ làm rạng rỡ Thánh Danh và lòng bác ái của họ khi phục vụ con người cũng góp phần mở rộng Nước Chúa”. Lời nguyện tiến lễ khi lặp lại lời tuyên khấn: “Lạy Chúa, chị em chúng con đây vừa lặp lại lời tuyên khấn sống khiết tịnh, khó nghèo và tuân phục để tiếp tục hiến mình cho Chúa . . . “

  f) Đời thánh hiến luôn tìm kết hiệp với Chúa Kitô
            Yếu tố này thực là rõ nét trong các kinh nguyện về đời thánh hiến trong Sách Lễ Rôma. Lời nguyện nhập lễ dịp khấn lấn đầu đọc như sau: “Lạy Chúa, chính nhờ Chúa ban ơn soi sáng chị em chúng con đây đã quyết tâm theo Chúa Kitô  và sống gần gũi Người hơn nữa”. Hoặc Lời nguyện nhập lễ dịp khấn trọn đời (bản văn I), ghi như sau: “Lạy Chúa, Chúa đã cho hồng ân bí tích thánh tẩy khơi dậy trong tâm hồn các tu sĩ sắp tuyên khấn đây chí nguyện theo chân Chúa Kitô và gắn bó với Người”. 
            Đến đây chúng ta thấy Thánh Thể, qua các bản văn Thánh Lễ, đã gợi hứng cho người thánh hiến một đời sống tu đức thật vững chắc, bao gồm các yếu tố của một linh đạo phúc âm và thích hợp với từng linh đạo mỗi dòng. Chúng ta có thể suy tư thêm từ các bản văn phụng vụ Thánh lễ để tìm ra điều người thánh hiến phải sống. Trên đây chỉ là một vài hướng dân cho những ai có bổn phận huấn luyện biết dựa vào một nguồn thật chính xác và phong phú để giúp người khác trong đời thánh hiến và tu đức.

Roma, ngày 6-5-2005
Lm. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả

 

PHỤ LỤC I :
Lời nguyện chúc long trọng trên các tân khấn sinh trọn đời (Nữ Tu)

Lạy Chúa là Đấng tác tạo và bảo vệ quyết định thánh thiện,
chúng con phải ngợi khen Chúa cho xứng đáng nhờ Ngôi Lời,
vì Chúa đã hết tình âu yếm tạo dựng nên gia đình nhân loại
trong Chúa Thánh Thần.
Chúa đã yêu thương loài người,
cho loài người được liên kết với Chúa,
đến nỗi đã lấy hình ảnh Chúa và sự sống vĩnh cửu
mà trang điểm gia đình nhân loại lộng lẫy như tân nương.
Nhưng khi loài người bị ma quỷ mưu mô lừa dối
Mà dứt bỏ tình nghĩa với Chúa,
Chúa cũng không nỡ loại trừ khỏi khế ước hôn nhân,
Lại còn tỏ lòng thương yêu muôn thuở
đối với Noe tôi tớ Chúa,
và đã tái lập giao ước thuở ban đầu.
(Bởi dòng dõi Abraham trung tín,
Chúa đã chọn một dân tộc đông hơn sao trên trời,
Và nhờ Môisen,
Chúa ban hai bia luật làm giao ước.
Trong đoàn dân được yêu thương,
trải qua các thế hệ,
đã trổ sinh các thánh nữ lừng danh đạo đức,
can đảm, chính trực và trung kiên).
Sau cùng tới thời viên mãn,
từ gốc Giesse, Chúa đã cho Đức Trinh Nữ xuất hiện,
để bởi phép Chúa Thánh Thần và quyền năng Chúa,
Đức Trinh Nữ đã sinh hạ Chúa Cứu thế mà vẫn còn tinh tuyền.
Đấng Cứu thế đã sống nghèo khó, khiêm tốn và vâng phục.
trở nên nguyên nhân và gương mẫu mọi đời sống thánh thiện.
Người đã thiết lập Hội Thánh như Bạn Trăm Năm
và thương yêu đến nỗi thí mạng sống
và thánh hoá Hội Thánh bằng chính máu Người.
Vì thế, lạy Chúa,
Chúa đã khôn ngoan an bài
cho có muôn vàn thiếu nữ theo chân Người
để khi đã nên môn đệ Chúa Kitô,
đáng được nâng lên địa vị người bạn trăm năm.
(Nhờ muôn vẻ kỳ diệu của những trinh nữ ấy,
vườn hoa Hội Thánh đua nở
như một tân nương được trang sức diễm lệ
huy hoàng như một nữ vương,
hân hoan như một hiền mẫu).
Vậy lạy Chúa là Cha,
chúng con khẩn khoản nài xin Chúa ban lửa Thánh Thần
xuống trên những con cái Chúa đây,
để nuôi dưỡng quyết định nhiệt thành
mà Chúa đã khơi lên trong lòng họ.
Lạy Chúa,
Xin cho rạng lên trong họ
áùnh tinh tấn của phép Rửa tội
và đời sống trong sạch.
Xin cho họ được nhiệt thành yêu mến gắn gó với Chúa,
vì họ đã liên kết với Chúa bằng những lời khấn dòng.
Xin cho họ được trung tín
sống với Bạn Trăm Năm duy nhất là Chúa Kitô.
Xin cho họ được tha thiết yêu mến Hội Thánh là Hiền Mẫu,
và lấy tình thương yêu mọi người,
để nhắc nhở họ về niềm hy vọng hạnh phúc trên trời.
Lạy Chúa là Cha chí thánh,
Xin thương hướng dẫn các nữ tì Chúa
Và thương bênh đỡ họ trên đường đời,
để sau cùng, khi tới trước tòa án vua Tối Cao,
họ không phải kinh hãi nghe lời nghiêm thẳng của Vị Thẩm phán,
nhưng được nghe tiếng Bạn Trăm Năm dịu dàng mời gọi họ
dự tiệc cưới trên trời,
Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.

           
Phụ lục II :
Các Thánh tu sĩ trong Lịch chung của Giáo Hội

Chúng ta thấy có rất nhiều thánh tu sĩ được mừng kính   trong Lịch chung của Giáo Hội, như:
   - Thánh Basilio (2-1, ẩn tu); thánh Raumunđô (7-1, dòng Đa minh); Thánh Antôn, viện phụ (17-1); thánh nữ Angela Merici, đồng trinh (27-1, dòng III Phanxicô, lập dòng Ursulines); thánh Tôma (28-1, Đaminh); thánh Gioan Bosco (31-1, Salesien).
   - Thánh Angario (3-2, dòng Biển đức); Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo 86-2, trong số này có 3 tu sĩ Dòng tên, 6 dòng Phanxicô); thánh nữ Scolastica (10-2); thánh Cirillô (14-2, đan sĩ), Bảy anh em lập dòng Tôi tớ Đức Mẹ (17-2), thánh Phêrô Đamianô (21-2, dòng Camaldônêsê).
   - Thánh Gioan Thiên Chúa (8-3, dòng Gioan Thiên Chúa), thánh nữ Phanxica Rômana (9-3, Oblate Olivetane), thánh Patrizio (17-3, đan sĩ).
   - Thánh Phanxicô đệ Paola (2-4, ẩn sĩ), thánh Isidorô (4-2, viện phụ), thánh Vinh Sơn Ferrer (5-4, Đaminh), thánh Gioan Battista de la Salle (7-4, lập dòng), thánh Anselmô (21-4, viện phụ), thánh Fedele đệ Sigmaringen (24-4, Cappuccino), thánh Phêrô Chanel (28-4, dòng Mariste), thánh nữ Catarina thành Siena (29-4, dòng nữ Đaminh), thánh Piô V (30-4, Đaminh).
   - Thánh Bernarđinô thành Siena (20-5, dòng Phanxicô), thánh Gregorio VII (25-5, dòng Biển đức), thánh Maria Mađalêna de Pazzi (25-5, Carmelitanô), thánh Philiphê Neri (26-5, lập Oratorio), thánh Agostinô Canterbury (27-5, dòng Augustinô).
   - Thánh Bonifaciô (5-6, Biển đức), thánh Noberto (6-6, Cisterciens), thánh Antôn Pađôva (13-6, Phanxicô), thánh Romualdo (19-6, viện phụ), thánh Luy Gonzaga (21-6, dòng tên),
   - Thánh Antôn Maria Zacaria (5-7, lập dòng Chierici regolari di san Paolo), thánh Biển Đức (11-7, lập Dòng Biển Đức), thánh Camillo Lellis (14-7, lập dòng Camilliani), thánh Bonaventura (15-7, dòng Phanxicô), thánh Lorenzo da Brindisi (21-7, Capucino), thánh nữ Brigida (23-7, lập dòng), thánh Inhaxiô (31-7, Dòng Tên).
   - Thánh Anphonsô Liguori (1-8, lập dòng Chúa Cứu thế).
   - Thánh Đa Minh (8-8, lập dòng Đaminh).
   - Thánh Clara (11-8, lập dòng Clarisse).
   - Thánh nữ Gioan de Chantal (12-8, nữ tu).
   - Thánh Massimilliano Maria Kolbe (14-8, Dòng Phanxicô Tu Viện).
   - Thánh Gioan Eudes (19-8, Dòng Oratorio)
   - Thánh Bernađô (20-8, Dòng Cisterciense).
   - Thánh Rosa thành Lima (23-8, Dòng ba Đaminh)
   - Thánh Giuse Calasanzio (25-8, lập dòng trường đạo đức).
   - Thánh Grêgorio cả (3-9, dòng Biển Đức)
   - Thánh Roberto Bellarmino (17-9, Dòng Tên)
   - Thánh Anrê Kim Taegon, linh mục và Phaolô Chong Hasang và các Bạn tử đạo (20-9, có một số thánh thuộc Hội Thừa sai Paris).
   - Thánh Vinh Sơn Phaolô (27-9, lập dòng Lazaristes).
   - Thánh Lorenzo Ruiz và các Bạn tử đạo (28-9, có một số thánh tu sĩ).
   - Thánh Têrêsa Hài đồng Gêsu (1-10, dòng Carmelô).
   - Thánh Phanxicô Assisi (4-10, lập dòng Phanxicô).
   - Thánh Brunô (6-10, dòng certosini).
   - Thánh Giovanni Leopardi (9-10, lập dòng Scolopi).
   - Thánh Têrêsa Gesu (15-10, Cải tổ dòng Kín).
   - Thánh nữ Edvige (16-10, nữ tu)
   - Thánh Margarita Maria Alacoque (16-10. nữ tu dòng Thăm viếng).
   - Thánh Phaolô Thánh Giá (19-10, lập dòng)
   - Thánh Gioan Capestrano (23-10, dòng Phanxicô)
   - Thánh Anton Maria Claret (24-10, lập dòng Claretianum).
   - Thánh Martino de Porres (3-11, dòng Đa minh)
   - Thánh Martino thành Tours (11-11, tu sĩ)
   - Thánh Giosaphat (12-11, tu sĩ).
   - Thánh Alberto cả (15-11, (dòng  Đaminh).
   - Thánh Gertruđê (16-11, nữ tu Biển đức)
   - Thánh Elisabetta nước Hung Gia Lợi (17-11, dòng ba Phanxicô).
   - Thánh Colombanô (23-11, viện phụ)
   - Các Thánh Tử đạo Việt Nam (24-11, trong số 117 vị, có các thánh Dòng Đaminh, Hội thừa sai Paris).
   - Thánh Phanxicô Xavier (3-12, Dòng Tên).
   - Thánh Gioan Damasceno (4-12, ẩn tu).
   - Thánh Gioan Thánh Giá (14-12, dòng Carmelo).
   - Thánh Phêrô Canisio (21-12, Dòng Tên)